Cao-akkoord Metaal & Techniek 2021-2024

ALLE AFSPRAKEN OP EEN RIJ

Eindelijk is het gelukt! Op 8 april 2022 hebben wij met de werk­gevers Metaal en Techniek een cao-akkoord bereikt. Na zes maanden van actievoeren en stakingen hebben we dit resultaat bereikt. We komen van heel ver; van een loonbod van 1,4% en alleen maar verslechterings­voorstellen door werkgevers! Dat het erg moeizaam ging, blijkt ook uit het feit dat de grootste werk­geversorganisatie, de Konink­lijke Metaalunie (KMU), niet wilde meedoen en op het laatste moment afhaakte. Na een spannende week ging de KMU alsnog overstag. En dat betekent dat ook de werknemers en onze leden in de Metaalbewerking een akkoord hebben.

Zonder de stakingen van onze FNV-leden was dit akkoord er nooit gekomen. Staken loont! Samen met jouw collega’s sta jij weer sterker op de werkvloer. Ruim 8% meer loon, eerder stoppen met werken, het generatiepact als recht voor onbepaalde tijd, extra verhoging van de jeugdlonen en vrijwel alle verslech­te­ringen van tafel zijn de grootste winst­punten in het bereikte onder­handelings­resultaat. Alle werknemers, jong en oud, gaan erop vooruit met het akkoord voor de nieuwe cao Metaal & Techniek. Hebben we nu alles wat we wilden? Nee, niet alles. We hebben een boven­gemiddelde loonsverhoging binnen­gehaald. Maar we zien dat bij deze ongekende inflatie koopkrachtbehoud niet te regelen is in cao’s. De FNV maakt zich dan ook hard voor maatregelen van het kabinet, zodat burgers hun energierekeningen en dagelijkse boodschappen kunnen (blijven) doen. Het is nu aan jou als FNV-lid om te beslissen of dit cao-akkoord wordt omgezet in een definitief akkoord.

LOONSVERHOGINGEN EN INFLATIE; WAT BETEKENT DAT NU CONCREET?

Hoe zit het nu precies met de inflatie? De cijfers buitelen dagelijks over ons heen. De ene keer is er een nieuwe voorspelling, dan weer een terugblik. Soms zien we maandcijfers, dan weer een jaar­cijfer. De Nederlandse Bank publiceert cijfers, evenals het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal Planbureau. Wat zeggen die cijfers? Een ding weten we zeker: de inflatie is in jaren niet zo hoog geweest en vooral de energiekosten tikken zwaar aan. Voor ­de loon­ontwikkelingen publiceert het CBS de jaarinflatie in de Consumenten­prijsindex. Die kwam in 2021 op 2,7%. Per maand zien we momenteel de inflatie groeien en ook het gemiddelde over de afgelopen twaalf maanden stijgt tot 3,5% - 4%. De verwachtingen voor het komend jaar lopen nog verder op, mogelijk tot 5% - 6%. Veel hangt af van de internationale economische schade door de oorlog in Oekraïne.

Dit hebben we afgesproken:

LOOPTIJD

De nieuwe cao loopt van 1 oktober 2021 tot 1 april 2024. Dat is 30 maanden.

LOON

De lonen stijgen met:

  • € 42,50 structureel per 1 juli 2022. Het gemiddeld jaarinkomen bedraagt € 38.000 bruto. Omgerekend is dit gemiddeld 1,4% structureel erbij. Verdien je minder dan € 38.000, dan is het iets meer. Verdien je meer dan € 38.000, dan is het iets minder.
  • Een eenmalige uitkering van € 382,50 ter compensatie van de gemiste 9 maanden 1 oktober 2021 – 1 juli 2022. Deze wordt uitgekeerd per 1 juli 2022.
  • 2,75% per 1 september 2022.
  • 3,25% per 1 maart 2023.
  • 0,6% per 1 januari 2024.

Voor het gemiddelde loon in de sector van € 38.000 per jaar is dat in totaal 8% erbij. In 2022 is de gemiddelde loons­verhoging (centen en procenten) omgerekend 4,15%. De momenten van de loonsverhogingen liggen kort op elkaar, waardoor de lonen binnen 11 maanden met 7,4% stijgen. De loonsverhoging is dus voor een deel in centen in plaats van procenten. Dat is in het voordeel van de lagere inkomens. Bedrijven die door de huidige bijzondere omstandigheden in zwaar weer verkeren, kunnen dispensatie aanvragen voor de loonsverhoging van september 2022. Hiervoor geldt een aantal strikte voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen. Als dat het geval blijkt te zijn, dan kan de loons­verhoging maximaal 6 maanden worden uitgesteld (let op: dus geen afstel!). De werknemer wordt voor dit uitstel gecompenseerd met extra vrije tijd.

JEUGDLONEN

De jeugdlonen en BBL-lonen profiteren het meest van de afspraak van € 42,50 per maand erbij op 1 juli 2022. In procenten kan dit gedurende de looptijd van de cao oplopen tot wel 10%. Naast de reguliere loonsverhogingen die zij ook krijgen, is afgesproken dat zij er op 1 januari 2023 in elk geval 5% op vooruit zijn gegaan. Verder gaan we onder­zoeken of en hoe we het jeugdloon helemaal kunnen afschaffen. Dat is hard nodig om het werken in de sector aantrekkelijk te maken! En precies daarom is een sterke FNV zo belangrijk om de positie van jongeren te verbeteren.

GELIJK WERK GELIJK LOON

In de vorige cao hebben we afgesproken om onderzoek te doen naar gelijk werk, gelijk loon voor mannen en vrouwen, en naar de mogelijkheden om de sector aantrekkelijker te maken voor vrouwen. Dit onderzoek is door de Covid-beperkende maatregelen nog niet van de grond gekomen. Dat gaan we deze cao-periode alsnog doen.

REGELING VERVROEGD UITTREDEN (RVU)

De RVU, ook wel de zware beroepen­regeling genoemd, wordt zo snel mogelijk ingevoerd. Dat betekent dat werknemers met een zwaar beroep maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Deze regeling gaat gelden voor werknemers met een bruto maandloon tot € 3.750. Dit bedrag wordt steeds verhoogd met de cao-loonsverhogingen. Onze inzet was dat iedereen die onder de cao valt onder de zware beroepen­regeling moet vallen. Helaas wilden de werkgevers daar niet in meegaan. Het is dus een resultaat van onderhandelingen. Gemiddeld wordt er ongeveer 15% boven cao-niveau betaald. Met de loongrens van € 3.750 richten we ons op de functies tot en met loongroep 8. Volgens de functielijsten zitten daar de uitvoerende functies. Wij hebben naast de loongrens ook afgesproken dat onregelmatige werktijden een criterium zijn. Dus als je een hoger maandinkomen hebt dan € 3.750 en je werkt regelmatig in ploegen of consignatie, dan voldoe je ook aan de voorwaarden. Voor de uitvoering en financiering van de regeling richten cao-partijen een sectorfonds op. Dit fonds heft bij de werkgever een bijdrage van 0,25% per jaar. Als je gebruik maakt van de regeling, ontvang je een uitkering van € 22.488 op jaarbasis in 2022. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd door de overheid. Deeltijders ontvangen dit bedrag naar rato. Als een deelnemer aan de RVU-regeling overlijdt, wordt het resterende bedrag uitgekeerd aan de nabestaande.

GENERATIEPACT EN SENIORENDAGEN

Het recht op het generatiepact voor de variant 80/90/100 (80% werken, 90% loon, 100% pensioenopbouw) wordt een recht voor onbepaalde tijd. Voor de twee andere varianten 60/80/100 en 70/85/100, blijven de oude regels gelden, namelijk vanaf 62 jaar en op basis van dubbele vrijwilligheid. Om deze afspraken te kunnen maken, zijn we akkoord gegaan met één verslechtering; de senioren­dagen schuiven een jaar op. Die gaan vanaf nu in op 55 jaar. Wel krijg je er bij 56 en 57 jaar een dag bij. Het totaal aantal seniorendagen blijft dus gelijk.

WERKTIJDEN

We gaan onderzoek doen naar gezonde roosters, zeggenschap over werktijden, balans werk en privé, consignatie­diensten en karweiwerk. We hebben dus nog geen concrete afspraken weten te maken op dit thema.

PREMIE REPARATIE DERDE JAAR WW

In het verleden heeft het kabinet de WW-rechten in duur en opbouw verkort. In de cao Metaal en Techniek is deze verslechtering gerepareerd. De afspraak is dat de werkgevers de eerste twee jaar WW-premie betalen en werknemers het derde jaar. De premie hiervoor bedraagt momenteel 0,2% van je bruto maandloon. Deze premie kan tot en met 2024 naar 0%, omdat er meer dan voldoende buffer is opgebouwd om uit te keren. Dat betekent dat je tot en met eind 2024 de 0,2% niet hoeft te betalen. Hierdoor stijgt je nettoloon.

FLEX EN ZEKERHEID

Werkgevers gaan zich inzetten om 5.000 mensen met een flexcontract een vaste baan aan te bieden.

DUURZAME INZETBAARHEID, OPLEIDING EN ONTWIKKELING

Het project Loopbaancoaches wordt ook deze cao voortgezet. Dat betekent dat je ondersteuning kunt krijgen van onze FNV-loopbaancoaches bij allerlei vragen over je loopbaan en scholing. Ook komen er weer 1.000 opleidings­vouchers beschikbaar van € 1.500. Deze vouchers kun je aanvragen bij de opleidingsfondsen van de branches, met ondersteuning van de loopbaancoaches. We gaan met werkgevers programma’s inventariseren en waar nodig verder ontwikkelen om duurzame inzet­baarheid van werknemers te ondersteunen. De re-integratietoets en de subsidie­regelingen voor re-integratietrajecten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid voor werkgevers en werknemers worden voort­gezet. We gaan het SER-advies over thuis­werken onder de aandacht brengen van werkgevers en werknemers. In het voorwoord van de cao verwijzen we ernaar.

MANTELZORG

We gaan met werkgevers gezamenlijk een project Mantelzorg starten. Doel is om informatie te verspreiden, bewust­wording te vergroten en concrete projecten te draaien in 30 bedrijven. Die moeten leiden tot concrete aan­bevelingen om dit onderwerp in de bedrijven beter te regelen.

SAMEN STERK

Jacqie van Stigt, Albert Kuiper, Jos Broeren (kaderlid)

Onderhandelingsdelegatie FNV Metaal

Het woord is nu aan de leden

De leden voor wie deze cao zal gelden, mogen de komende tijd stemmen over dit akkoord. Stemmen is mogelijk tot 30 mei. Alle stemmen tellen, dus laat jouw stem ook horen.

Breng je stem uit!

Deel deze pagina